12 December 2009

e-reader

Dá mbeadh níos mó airgead agam, nó dá mbeadh níos mó leabhartha teicniúla le fáil mar e-books, cheannóinn e-reader. Osna... lá amháin.

08 December 2009

Sean-nós nó seanscoil?

Dia dhaoibh, agus fáilte chuig an cluiche is nua, Sean-nós nó seanscoil? Is éasca é a imirt: Abair liom gur amhrán sean-nós, nó amhrán "seanscoil" aistrithe ón Béarla. Bhuel, is amhráin Béarla iad go léir, aistrithe go maolscríobach. Mar sin de, abair liom an teidil bunaidh nó an cainteoir.

Amhrán #1
Ag rolláil síos an sráid, ag caitheamh indo, ag baint súimín as jin agus sú
Ligthe ar ais [le m'intinn ar mo chuid airgid agus mo chuid airgid ar m'intinn]

Amhrán #2

Ta mé thuas sa chlub le mo 'bhalies, ag iarraidh beagán VI a fháil
Coinnigh síos ar an eochair íochtar é, mar tá an fhios agat caidé mar a móthann sé
Is ansin a chonaic mé Shorty, bhí sí ag seicéal suas orm
Ón an cluiche a bhí sí ag cur i mo chluas, shílfeá go raibh aithne aici orm
Dá bhrí sin, réitigh muid fuaraigh

D'éirigh an caint trom. Bhí cuma uirthi go raibh sí réidh pléasc
Coimhéad! Coimhéad!
Bhí sí ag rá "goitse, goitse"
Mar sin de, d'éirigh mé suas agus léan mé chuig an urlár í
Dúirt sí "A phaiste, gabhaigí"
Nuair a inis mé dí, dúirt mé

Sea (sea) Tháinig Shorty síos mé a fháil
Sea (sea) Bhí mé chomh beirthe, rinn mé dearmad gur inis sí domh
Sea (sea) Mar gheall ar go raibh an fhios ag mo chailín, ba choir duit cuir srian orm
Sea (sea) An céad rud eile a raibh an fhios agam faoi, bhí sí thuas ar fad orm, ag scairtú:

Sea, sea, sea, sea, sea, sea
Sea, sea, sea, sea, sea, sea

* Shorty = canúint ar "sí"

Amhrán #3
Seo an fáth go bhfuil mé té
Seo an fáth go bhfuil mé té
Seo an fáth
Seo an fáth
Seo an fáth go bhfuil mé té

Tá mé té mar is cuil mé
Níl tú mar nach bhfuil tú
Seo an fáth
Seo an fáth
Seo an fáth go bhfuil mé té

Amhrán #4
D'iarraidh siad tabhairt orm dul chuig aonaid athshlánúcháin
Ach dúirt mé ní rachaidh mé, ní rachaidh, ní rachaidh
Bhí, bhí dubh orm, ach nuair a thiocfaidh mé ar ais
Ní bheith an fhios agaibh, ní bheith, ní bheith

Amhrán #5
glaonn sí "an tUasal Boombastach"
dúirt go bhfuil mé go hiontach
teagmhaigh le mo dhroim
dúirt sí go mise an tUasal Ró... ró... rómánsach
dúirt go bhfuil mé go hiontach
teagmhaigh le mo dhroim
slíoctha mar síoda

Hello, and welcome to the newest game, Sean-nós nó seanscoil? It's easy to play: Tell me whether it's a sean-nós song, or an "Old Skool" style rap translated from English. Okay, they're all songs in English, roughly translated. So just tell me the title or artist.

06 December 2009

Monatóir nua

Cheannaigh mé monatóir níos mó (24") cúpla mí ó shin.

Is fearr liom gach feidhmchlár a úsáid i modh lánscáileáin, agus téim eatarthu ag ALT-TABáil. Ní bhainim úsáid as leagain amach tílithe ar chor ar bith. Tá an chuid is mó de na feidhmchláir ábalta deá-úsáid a bhaint as an spás breise (tar éis giota cumraíochta). Ach fágann suíomhanna idirlíne sraith mhór spáis fholaimh, go hiondúil. (Tabhair faoi deara go mbaineann an blog seo úsáid as an spás uilig!)

Níl sé éasca leathanaigh idirlíne a dhearadh ionas go bhfuil siad oiriúnach don gach cineál monatóra. Ba mhaith liom tacaíocht do cholúin téacs lúfair a fheiceáil i HTML, agus rudaí mar sin.

I bought a new monitor a few months ago.

I use all apps full-screen, and ALT-TAB between them. I almost never use tiling at all. Most apps can make good use of the extra space (after a bit of re-configuration), but most websites leave huge swaths of space unused. (Notice that this blog uses all the space!)

It's not easy to design web pages that work well on all monitor sizes. I would like for HTML to provide support for flowing columns of text, and stuff like that.

21 September 2009

an t-aonú lá don wombat ar scoil

Thosaigh mé ar scoil inniu. Bhí mé iontach neirbhíseach, agus ní raibh ach uair amháin codlata agam aréir. Ach bhí na daoine go léir cairdiúil, agus tá mé réasúnta suaimhneach anois.

I started school today. I was very nervous, and I only got one hour of sleep last night. But everyone was very friendly, and I'm much more relaxed now.

18 September 2009

Scoil

Ar naoi mbliana is dhá scór d'aois, tá mé ag dul ar ais ar scoil. Tosóidh mé De Luain. Ní bheidh mé ag freastal ar ranganna ar bith. Ina áit sin, beidh mé ag déanamh taighde chun céim mháistir a fháil (agus ansin, céim dhochtúra, le cúnamh Dé). Ábhar mo chuid taighde ná "intleacht shaorga". Ba mhaith liom na fionnachtana is nua ó thaighde intinne a chur le "líonra néarach" agus le "clárú géiniteach".

Is mór an t-athrú é sin, agus tá mé ar tinneall ar fad ag smaoineamh fá dtaobh de!

At age 49, I'm going back to school. I start Monday. I won't be attending classes. Instead, I'll be doing research for a master's degree (and hopefully a PhD after that). The subject of my research is artificial intelligence. I want to apply some of the latest findings from brain research to neural networks and genetic programming.

It's a big change, and I am a nervous wreck!

07 September 2009

Haskell agus Tionscadal Euler #6

Seo an chéad phost sa tsraith seo.

Mo réiteach féin do uimhir a sé:

(sum [1..100])^2 - sum (map (\x -> x^2) [1..100])

Tá mé sásta leis. Níor chonaic mé réiteach is fearr liom ar an fóram.

If you're wondering what this is all about, here's the first post in this series.

05 September 2009

Haskell agus Tionscadal Euler #5

Seo an chéad phost sa tsraith seo.

Mo réiteach féin do uimhir a cúig:

divisibleUpTo n 1 = True
divisibleUpTo n m = ((n `mod` m) == 0) && (n `divisibleUpTo` (m-1))

factors n = [m | m <- [1,2..floor(sqrt(fromIntegral n))], n `mod` m == 0]

prime n = null [m | m <- factors n, m > 1, m /= n]

lowestNumberDivisibleUpTo 1 = 1
lowestNumberDivisibleUpTo n = head [m | m <- [start..], m `divisibleUpTo` n]
where start = if prime n
then n * lowestNumberDivisibleUpTo (n-1)
else lowestNumberDivisibleUpTo (n-1)

main = print ( lowestNumberDivisibleUpTo 20 )

Bhí orm an "start" a úsáid mar bhí an cód ró-mhall gan é.

Fuair mé feabhsú níos giorra ar an fóram:

foldl (lcm) 1 [1..20]


If you're wondering what this is all about, here's the first post in this series.

31 August 2009

Haskell agus Tionscadal Euler #4

Seo an chéad phost sa tsraith seo.

Mo chéad réiteach do uimhir a ceathair:

reverseNum n = (read s)::Integer
where s = reverse( show n )

isPalindrome n = n == reverseNum n

factors :: (Integral b, Integral a) => a -> [(a, b)]
factors n = [(i,j) | i <- [1,2..floor(sqrt(fromIntegral n))], let j=floor((fromIntegral n)/(fromIntegral i)), n `mod` i == 0 ]

threeDigitFactors n = [(i,j) | (i,j) <- factors n, i > 99, i < 1000, j > 99, j < 1000]

isProductOfThreeDigitFactors n = not (null (threeDigitFactors n))

candidates = [n | n <- [100*100..999*999], isPalindrome n, isProductOfThreeDigitFactors n]

main = print ( head (reverse candidates) )

Tar éis leamh an fóráim, scríobh mé an ceann seo:

reverseNum n = (read s)::Integer
where s = reverse( show n )

isPalindrome n = n == reverseNum n

candidates = [n*m | n <- [999,998..100], m <- [999,998..n], isPalindrome (n*m)]

main = print ( maximum candidates )

Shíl mé nách mbeidh sé tapa go leor mar bhain mé úsáid as "maximum", ach bhí sé chomh tapa leis an céad cheann.

If you're wondering what this is all about, here's the first post in this series.

Haskell agus Tionscadal Euler #3

Seo an chéad phost sa tsraith seo.

Mo réiteach féin do uimhir a trí:

factors n = [m | m <- [1,2..floor(sqrt(fromIntegral n))], n `mod` m == 0]

prime n = null [m | m <- factors n, m > 1, m /= n]

primeFactors n = [m | m <- factors n, prime m]

main = print ( last ( primeFactors 600851475143 ) )

Tá mé réasúnta sásta leis. Ar dtús, bhí an chéad sraith 1..n, ach tar éis cúig bomaite, níor tháinig an freagra! Ansin, stad mé an sraith ag fréamh chearnach n, agus fuair mé an freagra gan mhoill.

If you're wondering what this is all about, here's the first post in this series.

Haskell agus Tionscadal Euler #2

Seo an chéad phost sa tsraith seo.

Mo réiteach féin do uimhir a do:

fib 1 = 1
fib 2 = 2
fib n = (fib (n-1)) + (fib (n-2))

fiblist = map fib [1..]

shortlist = takeWhile (< 4000000) fiblist
main = print ( sum[n | n <- shortlist, n `mod` 2 == 0] )

Ach nuair a léigh mé an foram agus cúpla suíomh eile, fuair mé cúpla fheabhsú:

fiblist = 0 : 1 : (zipWith (+) fiblist (tail fiblist))
shortlist = takeWhile (< 4000000) fiblist
main = print ( sum[n | n <- shortlist, even n] )

Fuair mé an sainmhíniú Fibonacci is cliste ón alt seo.

If you're wondering what this is all about, here's the first post in this series. The first bit of code is my own solution; the second is a much better one that I found on the forum.

29 August 2009

Haskell agus Tionscadal Euler

Tá mé ag foghlaim Haskell anois. Is teanga suimiúil ríomhaire é, teanga feidhmeána ("feidhmeán" sa chiall matamaitice). Agus tháinig mé ar Tionscadal Euler le déanaí, suíomh idirlín lán de fadhbanna beaga matamaitice. Is maith iad mar chleachtadh chlárú ríomhaire Seo mo réiteach do uimhir a haon:

multipleOf m n = m `mod` n == 0
chosenNumbers = filter (\x -> x `multipleOf` 3 || x `multipleOf` 5) [1..999]
main = print ( sum chosenNumbers )

Ach nuair a léigh mé an fóram, chonaic mé an chaoi is fearr liom:

sum [n | n <- [1..999], n `mod` 5 == 0 || n `mod` 3 == 0]

I'm learning Haskell now. It's a functional programming language (functional in the mathematical sense). And I came across Project Euler recently, which has short maths problems that are great for practising programming. The first bit of code is my own solution; the second is a much better one that I found on the forum.

27 August 2009

Xmonad

Bhain mé triall as Xmonad le déanaí, agus is breá liom é! Is bainisteoir fuinneoga é, scríofa as Haskell. Tá sé iontach mear, agus soshaincheaptha.

Recently I tried Xmonad, and I love it! It's a window manager written in Haskell. It's very fast, and easy to customise.

17 August 2009

Teachtaireacht grinn i nGentoo

Bhí mé ag déanamh "emerge" iontach mór, agus chonaic mé an teachtaireacht seo:

"Unpacking OO.o build tree - [ go and have some tea ] ..."

An-chomhairle ar fad!

27 April 2009

feisteas suimiúil

Tá siopa i mBaile Dhún na nGall ag díol le earraí cóisire. Um Cháisc, bhí feisteas coinín bán ar thaispeáin i bhfuinneog an siopa, crochta ó slabhraí plaisteach bháin. Is dócha gur síleadh go raibh na slabhraí go hálainn. Ach dar liomsa, bhí cuma saghas trealaimh "furry bondage" air!

There's a shop in Donegal Town that sells party goods. At Easter, they had a white bunny costume on display in the shop window, suspended from white plastic chains. I suppose they thought the chains made a pretty display. But to me it looked like some type of weird "furry" bondage gear!

17 January 2009

Scala

Tá Wombat ag foghlaim Scala anois. Sin teanga ríomhaire a thugann tacaíocht do ríomhchlárú feidhmeanna mar bharr ar ríomhchlárú OO. Bhí mé ag súgradh le Haskell, ach sílím go bhfuil Scala níos cóiriúla do mo chead tionscadal eile.